رئیسی,
سیدابراهیم رییسی

رئیس جمهور شهید شد

ابراهیم ایران در راه خدمت به مردم و وطن از آتشی گذشت که شعله‌اش ققنوس وار وی و یاران شهیدش را به دامان پرورگار متعال رهنمون کرد، آتشی که از آن ابراهیمی ابدی و شهید جمهوری برای ملت ایران برجای ماند.