استاندار البرز,
عبداللهی

استاندار البرز در ستاد توسعه گلخانه های استان:

سند کشت استان تهیه و تدوین شود/جهادکشاورزی استان اهداف و برنامه های خود را در راستای توسعه گلخانه ها اعلام کند

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: باید سند کشت با توجه به ویژگی های استان در مناطق مختلف تهیه و تدوین شود.