تبلیغات محتوایی(رپرتاژ خبری):

در این نوع تبلیغ شرح کامل خبر و یا خدمات شما در قالب یک خبر کامل درج شده و بنا به درخواست شما از یک ساعت تا 24 ساعت در تمامی صفحات سرویسهای خبری بعنوان خبر اول درج خواهد شد .